Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

Individuální a týmové koučování manažerů

Reference Vám mohou poskytnout například společnosti: T-Mobile Czech Republic a.s., Česká spořitelna a.s., Seznam.cz a.s, Aukro s.r.o., Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

Náš přístup ke koučování – co můžete očekávat

Koučování je dnes velmi moderní termín, v jehož vysvětlení se často liší i odborníci. Pro vysvětlení našeho přístupu použiji dnes již velmi rozšířený vzorec Tima Gallweye, z knihy Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: V = P – I.

Výkon (V) rovná se potenciál (P) mínus interference / rušivé vlivy (I). Pokud výkon není dostatečný, co mohu dělat ?

Tradiční metody říkají: „Je třeba zvýšit potenciál (P), dodejme know¬how, dovednosti, pracujme na pozitivních postojích.“ Koučové říkají: „Vše co potřebujeme máme v sobě, jediná potřeba je snižovat interference, které nám brání využívat naše know¬how, nebo jej rozvíjet“.

Zjednodušený, ale na první pohled jasný příklad: Když jede auto pomalu (výkon), lze přidat plyn (potenciál), nebo snižovat tření, například spustit zataženou ruční brzdu (interference). Odsud pochází nejčastěji citovaná definice: “ Koučování je uvolňování lidského potenciálu“.

Jak koučové uvolňují potenciál ¬snižují interference ? Především naprostou důvěrou ve schopnosti koučovaného. Již tato důvěra mnohdy stačí – vzpomeňme si na neuvěřitelné výkony našich dětí, když jim takovou důvěru vyjádříme.

Pokud to nestačí (a dospělým často ne), kouč se snaží pomáhat otázkami, které umožňují koučovanému plně se soustředit a zároveň uvolnit tvořivý potenciál. Toto plné soustředění umožňuje „jasný pohled na věci“ a v kombinaci s uvolněním kreativity tak téměř vždy dochází k posunu směrem k definovanému cíli a to bez jakékoli informační intervence kouče.

Pozitivní dopady na výkon, motivaci, přijetí zodpovědnosti a vlastní rozvoj jsou evidentní a jakoby samozřejmé výsledky celého procesu.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

Obvyklý postup (který lze měnit, dle potřeby koučovaných) je následující:

a) Úvodní schůzka – účelem této schůzky je definovat oblasti koučování, seznámit se a vyjasnit si vzájemně možnosti a očekávání. Definice oblastí slouží mimo jiné k odhadu rozpočtu (kolik setkání á 2 hodiny) budeme pravděpodobně potřebovat. Osobní „chemie“ rovněž hraje roli, protože většinou jde o dlouhodobé partnerství ve kterém i osobní antipatie či sympatie mají vliv na výsledek celého procesu. Doba trvání cca 30 – 60 minut.

b) Fáze rozhodování – v této fázi obvykle dochází ke schválení předběžně navržených témat a rozpočtu nadřízeným (sponzorem) koučovaného. K rozpočtu je nutno dodat, že nikdy není závaznou objednávkou, ale pouze orientační informací. Není tedy nutno vyčerpat a je možno rozšířit předběžně dohodnutý rozsah. Dále dochází k rozhodnutí obou stran o tom, zda mají zájem o spolupráci. Kouč se rozhoduje zda může a chce být přínosem pro dané téma, koučovaný se rozhoduje zda mu konkrétní kouč „sedí“. Doba trvání cca 2 týdny.

c) Pravidelná setkání – realizační fáze během které se naplňují jednotlivé fáze koučovacího rozhovoru dle modelu GROW. G = Goals - Přesná definice cílů, R = Reality - Podrobná analýza současného stavu, O = Options - Brainstorming možností řešení, využití kreativních technik, W= Will - Akční plán

Prakticky to může vypadat, tak, že první 2 – 3 setkání věnujeme stanovení cílů na období 6 – 12 měsíců (G), další 2 – 3 setkání jsou věnována rozboru aktuálního stavu (R) a následně jsou setkání dle potřeby věnována tvorbě variant řešení (O), akčnímu plánování (W) a hodnocení realizace. Někdy však v případě jednoduchých, nekomplexních témat můžeme projít celým procesem GROW v průběhu jednoho setkání a příště se věnujeme dalším tématům.

Tato setkání probíhají na základě principu naprosté otevřenosti a současně diskrétnosti. K ostatním účastníkům (nadřízený, sponzor) tohoto procesu se dostávají pouze stručné informace o postupu a dosažených výsledcích, které jsou vždy předem schváleny koučovaným.

Osobní setkání lze občas nahradit telefonickým koučinkem. V tomto případě jde většinou o 30 minut rozhovoru.

Doba trvání této fáze přímo souvisí s tématy koučování. Zkušenosti říkají, že jde obvykle o 8 – 18 setkání v průběhu 6 – 12 měsíců. Tato setkání dle našich zkušeností doporučujeme 1,0 - 1,5 hodinová. Samotné koučování probíhá obvykle 1 hodinu a 1/4 hodiny je na reflexi minulého setkání, dosaženého pokroku a shrnutí. Tato 1/4 hodina není účtována.

Jak se hodnotí výsledky koučování – co můžete získat

Hodnocení výsledků, „návratnosti investice“ koučování je v případě aplikace GROW modelu velmi jednoduché, protože pokud jsou na úvod spolupráce definovány měřitelné cíle, tak se dá na konci procesu, nebo v termínu ke kterému je daný konkrétní cíl směřován, provést jednoduché hodnocení na kolik % byl daný cíl splněn.

Finanční investice – jaké lze očekávat rozpočty

Celkový rozpočet je ovlivněn rozsahem kontraktu, počtem koučovaných osob z jedné společnosti a osobou kouče. Kouč top managementu (executive coach) musí splňovat řadu náročných kritérií (dosavadní zkušenosti, vzdělání, počet odkoučovaných hodin, atd.) na rozdíl od koučování například obchodníků.

Cena za 60 minut koučování top managementu je 5 900,- Kč + DPH a případné dopravní náklady kouče. Úvodní schůzka ad 2a) je vždy zdarma.

TÝMOVÝ KOUČINK

Týmový koučink probíhá jako opakované setkání pracovního týmu s kouči (doporučujeme dva kouče pro týmový koučink), kdy tým za podpory koučů stanovuje společně témata a cíle, na kterých chce pracovat a hledá optimální cesty k dosažení těchto cílů. Role koučů je prostřednictvím otázek a koučovacích postupů zvyšovat uvědomění členů týmu o jejich situaci a o řešeném problému a facilitovat nalezení nejvhodnějšího postupu řešení. Kouč zde nevystupuje jako expert na konkrétní problematiku, ale jako expert na proces hledání řešení. Týmové koučování obvykle probíhá jako půldenní setkání v týdenní až měsíční frekvenci dle potřeb týmu.

Obvyklé cíle týmového koučinku

  • Zlepšení týmové spolupráce – koučovací kontrakt je primárně zaměřen na zlepšení týmové spolupráce. Obvyklými tématy jsou problémy s komunikací v týmu, vyjasnění týmových rolí, týmových pravidel, týmové vize. Cílem je uvolnění potenciálu týmu, odstranění bariér a zvýšení efektivnosti a synergie týmu.
  • Dosažení konkrétních výstupů – kontrakt je primárně zaměřen na dosažení předem definovaných výstupů, například formulace podnikové vize, příprava strategie, řešení konkrétního projektu.

Pro jaké týmy je týmový koučink vhodný

  • Pro nové a nově vznikající týmy, které mohou pomocí kočování rychleji a bez turbulencí překonat raná stádia existence týmu a rychleji přejít do fáze plné výkonnosti.
  • Pro efektivní týmy, které chtějí přejít na novou úroveň spolupráce a využít maximálně svého potenciálu.
  • Pro kreativní týmy , které využijí koučink pro podporu řešení konkrétně definovaných úkolů.

Nutnou podmínkou týmového koučování je dostatečná míra otevřenosti komunikace v týmu a motivace členů týmu. Před zahájením týmového koučinku vždy doporučujeme setkání s vedoucím týmu a vyjasnění jeho očekávání.

Kdy týmový koučink nedoporučujeme

  • Pokud je tým řízen autoritativně a společnost nebo vedoucí týmu nechce změnu řízení.
  • Pokud existuje v týmu otevřený konflikt.
  • Pokud jeden nebo více členů týmu týmový koučink nechce.

AKČNÍ KOUČINK JEDNOTLIVCŮ I TÝMŮ

Tato forma naopak není ve firemním prostředí příliš známá a využívaná. Tento způsob je mnohem více, i když často nevědomě, využíván ve sportu. V prostředí, které umožnilo pochopení a zformulování základních principů koučinku. Zde se odkazujeme konkrétně na metodiku Inner Game, Timothy Gallweye. Představte si tenistu, kterého by jeho kouč "nutil" sedět na lavičce a povídat si například o forehandu. Tenista se chce v průběhu tréninku prakticky, ne teoreticky zlepšit (tímto tvrzením rozhodně neodmítáme důležitost teorie:-)). Takže dobrý kouč nechá tenistu prakticky procvičovat jeho forehand a přímo při této činnosti mu pomáhá v jeho zlepšování.

Díky tomuto koučování, kdy kouč používá řadu specifických technik, se hráč dostává do stavu tzv. "relaxované koncentrace", nebo "nehodnotícího vnímání". V tomto stavu jsou pak mozek i tělo připraveny učit se s mnohem vyšší efektivitou, než tradičním způsobem - instrukcemi. Tím, že je hráč ve stavu nehodnotícího vnímání, pak dochází k tomu, že jeho mozek a tělo pracují s mnohem větším množstvím a kvalitou informací / vstupů, které pak "automaticky" vedou k efektivnějšímu učení se a samozřejmě i k lepším výsledkům / výstupům. V podstatě se tímto způsobem snažíme znovu si "vzpomenout" na to, jak jsme se učili mluvit, chodit, nebo jezdit na kole. Na proces přirozeného učení. Pro zájemce o hlubší vysvětlení doporučejeme kurzy mezinárodní školy Inner Game, The Inner Game International School CR/SK. Více info na www.inner-game.eu.

Jsme přesvědčeni o velikém potenciálu využití této formy koučinku mimo sport, obzvláště ve firemním prostředí. Firmy často skloňují termíny jako "učení se zkušenostmi", "učící se organizace", "sdílení nejlepší praxe", atd. a přitom praktické výsledky těchto inciativ bývají velmi často, mírně řečeno, diskutabilní. Přitom lidé opravdu mají každodenní příležitost ke svému rozvoji, mohou se učit a zlepšovat svou prací. Občas ve firmách slýcháme o tzv. training on the job, nebo dokonce coaching on the job. I když to velmi často bývá "pouhé" pozorování pracovníka při jeho činnosti a následný rozbor, je to směr, který naznačuje onen velký potenciál. Protože pokud by tyto činnosti byly doplněny, nebo nahrazeny koučováním dle popisu z předchozího odstavce, tak by mohly "naučit" pracovníky opravdu se učit ze zkušeností způsobem, který je efektivní, zábavný a navíc přináší zlepšení výsledků. Navíc tato forma koučinku není vůbec časově náročná a nevyžaduje specializované a rozsáhlé vzdělání. Na rozdíl od koučování ve formě rozhovorů, umožňuje poměrně rychlý přechod k sebekoučování. Firmy tak mohou šetřit spoustu prostředků investovaných do klasických školení dovedností a zároveň se mohou zbavit častých frustrací z toho, že: "Je nutné některá školení opakovat pro tytéž lidi stále dokola." Zájemcům o tuto novou koučovací specializaci, Akční kouč, doporučujeme studium ve škole Inner Game.

Máte zájem o podrobnější informace? Rádi s Vámi všechny dotazy osobně prodiskutujeme. Kontaktujte nás přímo, nebo prostřednictvím nezávazné objednávky vpravo.

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky

1.6.2017 Připravili jsme pro Vás ochutnávku na téma MIRKOVÝRAZY A ŘEČ TĚLA. Pro kouče, manažery a obchodníky. Navazovat bude 2 denní trénink s Ondřejem Staňkem. Těšíme se na Vás.


24.4.2017 MR. SUGATA MITRA, VÍTĚZ CENY TED 2013, V ŘÍJNU V PRAZE NA 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KOUČINKU: TALENT EXPLORING - 4. - 5. 10. 2017


21.3.2017 Těšíme se na Vás v koučovací zóně při akci Equal Pay Day již tuto sobotu. Přidejte se.


10.2.2017 Kurz Akreditovaný profesionální kouč zavítá na Moravu. Otevíráme za 4 dny na Valentýna 14.2.2017a těšíme se na Vás v Brně. Pokud chcete přijít na náhled do kurzu, napište. Rádi se Vás poznáme.


07.2.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - Získali jsme záštitu Hospodářské komory České republiky a moc za ni děkujeme. Přidejte se.


27.1.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - nový projekt pro podporu koučování v ČR. Hledáme partnery v regionech. Přidejte se. Napište.


17.1.2017 27. 1. 2017 se uskuteční v Brně Příprava na akreditaci ICF s oblíbeným Jiřím Kunčarem, PCC. Pokud zvažujtete získání titulu v koučování, PŘIDEJTE SE. Cena pro absolventy APEKU 16.700 + DPH. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum Jiří KUnčar


6.1.2017 13. 1. 2017 začíná nejoblíbenější kurz koučinku Akreditovaný profesionální kouč. Tento kurz Vám zlepší kvalitu života. Zažijete mnoho příběhů a nejsilnější svůj osobní. Přijďte se podívat na náhled do kurzu nebo se přidejte již k 9 přihlášeným účastníkům. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum


31.12.2016 Přejeme všem vše nejlepší do roku 2017. PF 2017


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz

Nezávazná objednávka