Koučink Kompas zdarma

Elektronický Newsletter: Pravidelné zasílání aktuálních novinek z oblasti koučinku jednou měsíčně na váš email.

První byl Sokrates

S trochou fantazie můžeme říci, že jedním z prvních koučů byl filozof Sokrates. I on kladl svým studentům zvídavé otázky, které jim pomáhali dobrat se pravdivého řešení nastíněných problémů, či filozofických otázek. Protože však Sokrates svým tázáním provokoval k přemýšlení nejen studenty, ale i mocné muže a nezřídka nahlodával jejich vnitřní pocit důležitosti, vypil nakonec až do dna svou číši bolehlavu. I dnes patří otázky k základním nástrojům práce kouče. A také jejich klienti pomocí odpovědí nalézají nový úhel pohledu na své problémy a neotřelé pravdy. Na rozdíl od Sokrata, dnes je cílem koučů pomáhat lidem a firmám naplnit celý jejich potenciál. Co to znamená?

Ve slovním spojení naplnit celý potenciál jsou všechny tyto pojmy důležité. Slovník cizích slov překládá anglické slovo potency českými výrazy: síla, moc, možnost, mocnost, mohoucnost, průbojnost, pádnost, účinnost a schopnost. Můžeme si představit, že kouč je jakýsi partner, který díky otázkám a nástrojům, které při koučování využívá pomáhá firmám a lidem najít ty nejlepší odpovědi, pravdy a řešení, a někdy i sílu dotáhnout zcela a do konce vysněné vize a projekty, či uvědomit si nové možnosti rozvoje. Nebo uvěřit ve svou schopnost moci změnit zdánlivě neřešitelné situace. A udělat to pádně, někdy i průbojně a účinně. „Je-li tedy cílem koučů pomáhat lidem a firmám naplnit celý jejich potenciál trochu nadneseně bychom mohli říci, že kouč stimuluje lidi a firmy k tomu, aby si splnili všechny svoje sny, využily beze zbytku svůj talent, uskutečnili své vize v celé jejich úplnosti, a nikoliv jen pouhý zlomek toho co chtějí, o čem sní, a co dovedou,“. Narozdíl od trenéra, či konzultanta, kteří říkají klientovi jaké jsou ty nejlepší postupy, kouč lidem neradí, jak mají věci dělat, nehodnotí je jací jsou a co jak udělali ani je nenavádí na svá řešení, ale podporuje je k tomu, aby sami našli to své nejlepší řešení. A to platí pro lidi i firmy. Koučink je určen pouze pro zdravé lidi, jako metoda jejich rozvoje, není to terapie. Největší organizací, která bdí nad etickou a profesionální stránkou této profese je Mezinárodní federace koučů (ICF). Je to nezisková nezávislá organizace, která například udílí akreditace školám koučinku a stanovuje kriteria pro vzdělávání a akreditaci koučů. Udílí tituly v koučinku. Má pobočku i v České republice. Pro Vaši informaci přehled titulů a náročnosti jejich získání:

                                Minimální požadavky

Certifikační úroveň Akreditovaný trénink Odkoučované hodiny

Associate Certified Coach (ACC)® 60 hodin 100 hodin Professional Certified Coach (PCC)® 125 hodin 750 hodin Master Certified Coach (MCC)® 200 hodin 2500 hodin

Kořeny a historie koučinku

Kořeny koučinku můžeme nejspíše vysledovat v humanistické psychologii let šedesátých minulého století. Ta na člověka už neshlížela jako na „pouhý raneček pudů“, ale zkoumala ho jako zdravou osobnost a věřila v jeho potenciál a růst. Na základech humanistické psychologie vznikly různé další psychoterapeutické směry, ve kterých koučink také nalézá inspiraci. Do teto doby však nešlo o nový směr zvaný koučink. Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterým se hlásí, či čerpá z nich celá řada českých i zahraničních koučů, jsou Američan Timothy Galwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami zvyšování osobní i profesní výkonnosti lidí. V posledních čtyřiceti letech Galwey propaguje myšlenkový přístup nazvaný „Inner Game“(vnitřní hra). Ze spolupráce Galweye a Whitmora vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek provázaný ještě s dalšími metodami vedení lidí, který J. Whitmore nazval GROW (Goals - cíle, Reality - realita, Options - možnosti řešení, Will - vůle, akční plán), podle toho jakými fázemi klient při koučování prochází. Kouč pracující tímto způsobem, podporuje klienta k odpovědím, kterými si ujasní své cíle, vize, či projekty a nakonec najde cestu, jak je ceo nejlépe a co nejdříve uskutečnit. Podstata koučování však není v modelu GROW. Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“ . Kouč aplikuje přístup DUO. Zvyšuje Důvěru a sebedůvěru koučovaného, jeho uvědomění a práci s informacemi a odpovědnost za výsledek. Díky tomu je pak koučovaný schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování pak přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti jako jsou rozvoj a radost.

Nová metoda se jejím tvůrcům osvědčila nejprve ve sportu (tenis, golf). Pak ji s úspěchem přenesli do firem a uplatnili i při vedení manažerů při zvyšování jejich výkonnosti. Tímto stylem se jim pak i dařilo měnit firemní kultury společností z různých oborů směrem k vyššímu výkonu, ale také spokojenosti zaměstnanců i celé firmy. O takové firmě se pak říkalo, že je vedena koučovacím stylem. Tedy prioriou byla důvěra ve schopnosti lidí, samostatnost, zodpovědnost zaměstnanců za sebe i firmu a obrovský prostor pro tvořivost. Jako příklad často John Whitmore uvádí firmu SEMCO, kde odpovědnost manažerů dosáhla tak vysoké úrovně, že jim majitel nabídl, aby si pro další rok navrhly sami výplatu, tak aby byli spokojeni a firma prosperovala. Mimochodem právě kniha Johna Whitmora Koučování byla zdrojem pro mnoho našich i zahraničních koučů.

Jak obvykle probíhá koučování – jak to může prakticky vypadat Obvyklý postup (který lze měnit, dle potřeby koučovaných) je následující: 1. Výběr kouče – klient si vždy svého kouče vybírá. Pokud je mu přidělený někým jiným, většinou vztah a spolupráce nefunguje. Klient osloví 3 – 5 koučů z předem vybraných profilů. Jako zdroj profilů může využít např. www.koucove.cz. S 3 – 5 kouči si sjedná tzv. úvodní schůzku. 2. Úvodní schůzka– účelem této schůzky je definovat oblasti koučování, seznámit se a vyjasnit si vzájemně možnosti a očekávání. Definice oblastí slouží mimo jiné k odhadu rozpočtu (kolik setkání á 1 - 2 hodiny) budeme pravděpodobně potřebovat. Osobní „chemie“ rovněž hraje roli, protože většinou jde o dlouhodobé partnerství ve kterém i osobní antipatie či sympatie mají vliv na výsledek celého procesu. Doba trvání cca 60 – 90 minut. 3. Fáze rozhodování – v této fázi obvykle dochází ke schválení předběžně navržených témat a rozpočtu nadřízeným (sponzorem) koučovaného. K rozpočtu je nutno dodat, že nikdy není závaznou objednávkou, ale pouze orientační informací. Není tedy nutno vyčerpat a je možno rozšířit předběžně dohodnutý rozsah. Dále dochází k rozhodnutí obou stran o tom, zda mají zájem o spolupráci. Kouč se rozhoduje zda může a chce být přínosem pro dané téma, koučovaný se rozhoduje zda mu konkrétní kouč „sedí“. 4. Pravidelná setkání – realizační fáze během které se naplňují jednotlivé fáze koučovacího rozhovoru dle modelu GROW. G = Goals - Přesná definice cílů, R = Reality - Podrobná analýza současného stavu, O = Options - Brainstorming možností řešení, využití kreativních technik, W= Will - Akční plán Prakticky to může vypadat, tak, že první setkání věnujeme stanovení cílů buď krátkodobých nebo na období 6 – 12 měsíců (G), další setkání už jsou věnována rozboru aktuálního stavu (R) a následně dle potřeby tvorbě variant řešení (O), akčnímu plánování (W) a hodnocení realizace. Někdy však v případě jednoduchých, nekomplexních témat můžeme projít celým procesem GROW v průběhu jednoho setkání a příště se věnujeme dalším tématům. Také místo metody GROW může kouč využít jiný nátroj či proces. Tato setkání probíhají na základě principu naprosté otevřenosti a současně diskrétnosti. K ostatním účastníkům (nadřízený, sponzor) tohoto procesu se dostávají pouze stručné informace o postupu a dosažených výsledcích, které jsou vždy předem schváleny koučovaným. Osobní setkání lze občas nahradit telefonickým koučinkem. V tomto případě jde většinou o 60 minut rozhovoru. Doba trvání této fáze přímo souvisí s tématy koučování. Zkušenosti říkají, že jde obvykle o 8 – 18 setkání v průběhu 6 – 12 měsíců. Tato setkání dle našich zkušeností doporučujeme 2,5 hodinová. Samotné koučování probíhá obvykle 2 hodiny a 0,5 hodiny je na reflexi minulého setkání, dosaženého pokroku a shrnutí. Tato 0,5 hodina není účtována.

Oblasti využití koučinku

Koučink může firma využít ve třech základních oblastech. Jako účinný nástroj rozvoje jednotlivců i týmů. Dále pak může sloužit manažerům jako efektivní styl vedení. Třetí oblastí je změna hierarchické firemní kultury na kulturu - koučovací. Taková firma se obvykle stává ne-hierarchickou, vysoce konkurenceschopnou, motivující a inovativní společností.

 1. Nástroj rozvoje jednotlivců i týmů – viz. popis procesu jak obvykle probíhá koučování

Ze zpětné vazby jednotlivce nebo týmu vyplývá určitá potřeba rozvoje konkrétní dovednosti. Tuto potřebu rozvoje můžeme naplňovat řadou nástrojů. Klasickým školením na dané téma, mentoringem, samostudiem, imitací zkušených nebo koučinkem. V tomto případě tedy hovoříme o koučinku jako rozvojovém nástroji. Jde o využití koučovacích dovedností, které můžete buď „nakoupit“ v podobě externích koučů, nebo je můžete rozvinout u vlastních zaměstnanců (interní koučové). Jedná se tedy o “čistý koučink“. Kouč využívající koučovací proces podporuje klienta na cestě za jeho cílem. Jedná se čistě o cíle klienta (nebo organizace – nadřízeného, které klient předem schválil), nikdy ne o cíle kouče. Kouč neradí, nehodnotí, nekritizuje ani nechválí, nevyjadřuje vlastní názor. Nemá vliv na okolí klienta. Pomáhá klientovi nalézat potřebné zdroje a nejlepší cesty ke splnění jeho cílů. Kouč není s klientem spojen jiným vztahem než kouč-klient. Vásledky lze očekávat v řádech měsíců.

 1. Koučovací styl vedení, manažerská kompetence

Jedna z klíčových rolí manažera je rozvoj podřízených. Kromě rozvoje klasických dovedností, kdy může manažer využít dovednost koučování (ad 1) často pracuje s komplexnějšími oblastmi jako je například samostatnost, zodpovědnost, kreativita, práce se změnou a nejistotou, kritické myšlení atd. V těchto situacích může dovednost koučování pomáhat, ale vzhledem k šíři těchto oblastí je nutno mluvit spíše o změně přístupu manažera, o jiném stylu vedení. Koučovací styl vedení lze stručně charakterizovat jako systematickou, dlouhodobou podporu základních principů koučování DUO – Důvěra, Uvědomění, Odpovědnost. Manažer, který věří v potenciál k rozvoji (podřízený se může naučit „cokoli“) a dává to najevo, podporuje schopnost neposuzujícího pozorování - zvyšuje uvědomění podřízeného a motivuje k zodpovědnosti, vede koučovacím způsobem. Přínosem je mimo jiné dynamický růst jeho podřízených a vysoké využití jejich potenciálu. Jedná se tedy o „koučovací manažerský styl“. Je zásadně odlišný od pozice čistého kouče. Manažer využívající koučovací přístup je většinou sám zainteresován na splnění cílů svých podřízených. Musí jasně formulovat vlastní názor, někdy musí hodnotit a může ovlivnit okolí svých podřízených. Výsledky lze očekávat v řádech měsíců až let.

 1. Koučovací firemní kultura

Vzniká plošnou změnou stylu vedení v koučovací styl vedení a tím, že jsou principy DUO uplatňovány nejen jednotlivci, ale i týmy a odděleními dochází ke komplexní změně firemní kultury. V takové změně jsou dotčeny všechny základní charakteristiky jako klíčové hodnoty firmy, normy chování, styly řízení a vedení, organizační uspořádání, atmosféra atd. Taková firma se obykle stává ne-hierarchickou, vysoce konkurenceschopnou, motivující a inovativní společností. Světovým příkladem je společnost Semco Ricarda Semlera se svým 25ti letým kontinuálním růstem. Výsledky takové změny lze očekávat v řádech let.

Přeji Vám co nejlepší výběr kouče a příjemné projití koučovacím procesem.

S pozdravem

Lenka Zelingrová Koučink Centrum, s.r.o. výkonná ředitelka

© 2005-2016 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Kalendář kurzů

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky

1.6.2017 Připravili jsme pro Vás ochutnávku na téma MIRKOVÝRAZY A ŘEČ TĚLA. Pro kouče, manažery a obchodníky. Navazovat bude 2 denní trénink s Ondřejem Staňkem. Těšíme se na Vás.


24.4.2017 MR. SUGATA MITRA, VÍTĚZ CENY TED 2013, V ŘÍJNU V PRAZE NA 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KOUČINKU: TALENT EXPLORING - 4. - 5. 10. 2017


21.3.2017 Těšíme se na Vás v koučovací zóně při akci Equal Pay Day již tuto sobotu. Přidejte se.


10.2.2017 Kurz Akreditovaný profesionální kouč zavítá na Moravu. Otevíráme za 4 dny na Valentýna 14.2.2017a těšíme se na Vás v Brně. Pokud chcete přijít na náhled do kurzu, napište. Rádi se Vás poznáme.


07.2.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - Získali jsme záštitu Hospodářské komory České republiky a moc za ni děkujeme. Přidejte se.


27.1.2017 KC STARBUS LÉTO 2017 - nový projekt pro podporu koučování v ČR. Hledáme partnery v regionech. Přidejte se. Napište.


17.1.2017 27. 1. 2017 se uskuteční v Brně Příprava na akreditaci ICF s oblíbeným Jiřím Kunčarem, PCC. Pokud zvažujtete získání titulu v koučování, PŘIDEJTE SE. Cena pro absolventy APEKU 16.700 + DPH. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum Jiří KUnčar


6.1.2017 13. 1. 2017 začíná nejoblíbenější kurz koučinku Akreditovaný profesionální kouč. Tento kurz Vám zlepší kvalitu života. Zažijete mnoho příběhů a nejsilnější svůj osobní. Přijďte se podívat na náhled do kurzu nebo se přidejte již k 9 přihlášeným účastníkům. Těšíme se na Vás. Vaše Koučink Centrum


31.12.2016 Přejeme všem vše nejlepší do roku 2017. PF 2017


Podporujeme

International Coach Federation
International Coach Federation

Spolupracujeme s

Zabavne Uceni.cz

Nezávazná objednávka